Algemene voorwaarden One two GO

Met ingang van 1-1-24 valt one two GO onder Euregio Marketing Sphinxlunet 151F, 6221 JL Maastricht. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 14103742. One two GO is een dienst van dit bedrijf en verder niet als zodanig apart geregistreerd.
.
Algemene voorwaarden
.
Artikel 1. DEFINITIES
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder one two GO verstaan: one two GO.
1.2 Onder ‘deelnemers’ wordt verstaan ieder bedrijf dat of persoon die one two GO opdracht geeft tot het verlenen van diensten of met wie one two GO een overeenkomst aangaat voor de levering van diensten. Hieronder worden dus ook partners en gasten verstaan.
1.3 Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan een overeenkomst tussen one two GO en de deelnemer, alsmede iedere wijziging op of aanpassing van een dergelijke overeenkomst.
1.4 Onder ‘diensten’ wordt verstaan alle diensten die het onderwerp vormen van enige overeenkomst.
1.5 Onder partners wordt verstaan alle deelnemers die een partnerschap zijn aangegaan.
1.6 Onder ‘gasten’ wordt verstaan alle deelnemers die gebruik maken van de mogelijkheid tot gratis en betaalde deelname aan een netwerkbijeenkomst.
.
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of opdrachten en/of diensten en/of verlengingen van one two GO.
Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
Andersluidende Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen de voorwaarden van de wederpartij, worden door one two GO niet geaccepteerd; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door one two GO is bevestigd.
.
Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1 One two GO kent verschillende partnerschappen.
3.2 De verschillende partnerschappen geven toegang tot producten en diensten die exclusief voor de desbetreffende partners zijn.
3.3 Een overeenkomst wordt aangeduid als het partnerschap of de partnerschapovereenkomst en wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.
3.4 Een partnerschap wordt aangegaan voor drie jaar.
Jaarlijks wordt gefactureerd per twaalf maanden en in het nieuwe jaar wordt automatisch gefactureerd, tenzij de partner drie maanden, voorafgaande aan het nieuwe jaar , opzegt per e-mail of aangetekende brief (de bevestigingsmail van one two GO geldt daarbij als ontvangstbewijs). Na drie jaar wordt opnieuw contact gezocht alvorens te verlengen voor dezelfde periode.
3.5 One two Go behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bedrijven als partner te weigeren.
3.6 One two GO heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting.
.
Artikel 4. UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST
4.1 One two GO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft one two GO het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden.
4.3 De partner dient zich per bijeenkomst via de website aan te melden voor deze bijeenkomst.
4.4 De partner draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan one two GO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de partner redelijkerwijs begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan one two Go worden verstrekt.
4.5 Per bijeenkomst dient de partner zich tijdig aan te melden.
.
Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID
Behoudens wettelijk voorschrift is one two GO verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van partners en gasten jegens derden en zal in het kader van de opdracht voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van deze leden en gasten. De partners en gasten zullen zonder instemming van one two GO eveneens aan derden, geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze, ledenbestand, etc.
.
Artikel 6. PRIJZEN
6.1 Alle prijzenopgaven en prijzen die one two GO in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding cq. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen een wijziging ondergaan, is one two GO gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.
6.3 Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
6.4 De partnerschapsgelden worden telkens vooraf, bij het aangaan van de overeenkomst, in rekening gebracht. Na ingang partnerschapsperiode vindt er over de lopende partnerschapsperiode geen restitutie van de partnerschapsgelden plaats.
.
Artikel 7. BETALING
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen dan blijken deze uit de factuur.
7.2 De partner is in verzuim na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan het lid al dan niet kan worden toegerekend. Heeft de partner 90 dagen na factuurdatum de onderliggende factuur niet betaald, dan wordt de partnerschapschapsovereenkomst bij brief ontbonden. One two GO behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen te weten het partnerschapsgeld.
7.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is one two GO alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag.
7.4 Bij gebruikmaking van de automatische incasso ontvangt de partner een korting van 2,5%.
7.5 De partner dient alle in rekening gebrachte bedragen zonder korting of aftrek te voldoen, en is niet gerechtigd deze met eventuele tegenvorderingen te verrekenen.
7.6 One two GO behoudt zich het recht voor de partner niet toe te laten bij evenementen als de partner niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
.
Artikel 8. KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de partner binnen 7 dagen na het voorval te worden gemeld aan one two GO. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. One two GO zal wederpartij binnen 18 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte stellen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat one two GO in staat is adequaat te reageren.
.
Artikel 9. ONTBINDING
9.1 One two GO is bevoegd de nakoming de overeenkomst te ontbinden, indien:
o partner de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt,
o na het sluiten van de overeenkomst one two GO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de partner de verplichtingen niet zal nakomen.
9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van one two GO op de wederpartij direct opeisbaar.
9.3 One two GO behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
.
Artikel 10. ANNULERING
Indien een partner zich opgeeft voor een van de aangeboden bijeenkomsten houdt one two GO rekening met zijn/haar aanwezigheid en maakt daar voor kosten. Andere deelnemers rekenen dan ook op de komst van de partner. Om deze reden wordt er een no-show fee in rekening gebracht van het totaal verschuldigde entreegeld geldend voor de bijeenkomst in kwestie waarvoor de partner zich heeft opgegeven maar niet komt opdagen. De termijn om zich af te melden voor een one toe GO bijeenkomst is 72 uur voor het event. Bij een te laat afmelden wordt bovenstaande no-show fee in rekening gebracht.
.
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 One two GO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van door leden verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. One two GO kan niet garanderen dat de informatie die partners geven of invoeren op de website/social media kanalen kan worden misbruikt, noch dat gegevens altijd beschikbaar zijn of niet verloren kunnen gaan. One two GO aanvaardt voor de eventuele gevolgen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
11.2 Partners moeten zich ervan bewust zijn dat andere partners/gasten die gebruik maken van de diensten van one two GO misbruik kunnen maken van de contacten die zij leggen via one two GO. One two GO aanvaardt hier geen enkele aansprakelijkheid voor.
11.3 One two GO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat one two GO is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.4 One two GO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van one two GO.
11.5 Indien one two GO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijk beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.6 Indien one two GO aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.500,00 (zegge: vijfentwintighonderd euro);
11.7 In afwijking van hetgeen onder 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
11.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
o de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
o de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van one two GO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan one two GO toegerekend kunnen worden;
o de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
11.9 One two GO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
.
Artikel 12. VRIJWARINGEN
De wederpartij vrijwaart one two GO voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
.
Artikel 13. OVERMACHT
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop one two GO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor one two GO niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van one two GO worden daaronder begrepen.
13.3 One two GO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat one two GO haar verplichtingen had moeten nakomen.
13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.5 Voor zover one two GO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is one two GO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
.
Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
.
Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1 De vestigingsplaats van one two GO is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens one two GO moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van one two GO is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en one two GO gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
.
One two GO
Sphinxlunet 151F
6221 JL MAASTRICHT
0650205561
Armand@one-two-go.nl